#גם_אני משפיעה על המשפט? נקודת המבט של נפגעות עבירות מין בשאלת השפעת התקשורת הממוסדת והרשתות החברתיות על המשפט

גיליונות: גיליון יד
הדר דנציג-רוזנברג וענת פלג

מאמר זה שופך אור על תפיסתן של נפגעות תקיפה מינית את השפעת החשיפה שלהן בתקשורת, הן הממוסדת הן המקוונת, על המשפט. המאמר מציג את עמדתן של הנפגעות בשאלת הפלטפורמה המשפיעה יותר, לדעתן, על המשפט ובשאלת השינויים שחלו בתפיסתן את השפעת התקשורת לסוגיה על המשפט לאחר קמפיין ה-#MeToo. המאמר בוחן גם את עמדותיהן של הנפגעות בדבר השפעת חשיפתן בתקשורת על דעת הקהל בנושא עבירות מין ועל רווחתן הרגשית. ממצאי המחקר מבוססים על ראיונות עומק מובנים-למחצה שערכנו בשנים 2016–2018 עם עשרים נפגעים ונפגעות תקיפה מינית שפרסמו את סיפור פגיעתם בפייסבוק, ומקצתם אף התראיינו לתקשורת הממוסדת. מממצאי המחקר עולה פער בין יכולת ההשפעה הגבוהה שהנפגעות מייחסות למתפרסם בתקשורת לבין יכולת השפעה נמוכה יותר המיוחסת למתפרסם ברשתות החברתיות, על הממסד המשפטי. היגדיהן של המרואיינות במחקר חושפים את שחיקת אתוס העצמאות של ההליך המשפטי בעיני הנפגעות. אשר ליכולת ההשפעה של החשיפה התקשורתית על שינוי התודעה החברתית בנוגע לעבירות מין נתגלה פער הפוך בין ההשפעה הרבה שייחסו נפגעות לחשיפה בפייסבוק להשפעה המוגבלת שייחסו לחשיפתן בתקשורת הממוסדת. עוד נחשף המחיר הרגשי הגבוה הנלווה במקרים רבים להחלטת הנפגעות להשתלב בשיח התקשורתי כדי להשפיע על ההליך המשפטי.