יצירת קשר

דואר אלקטרוני

כתב העת משפטים: 
laweditors@mail.huji.ac.il
משפטים על אתר:
mishpatimonline@gmail.com

טלפונים

עורכי משפטים: 
יחיאל אורן - 050-2122480
גל דפדי - 054-5590403

עורכת משפטים על אתר: 
ליהי יעקובי - 054-8069068

כתובת למשלוח דואר
כתב העת משפטים
הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית
הר הצופים
ירושלים  9190501

הזמנת כרכים

כרכים לט ואילך יוצאים לאור בנבו הוצאה לאור בע"מ, ת"ד 108 שריגים, 99835.

טלפון: 02-9992099 
פקס: 02-9992088

nevo@nevo.co.il