יצירת קשר

דואר אלקטרוני

כתב העת משפטים:
laweditors@mail.huji.ac.il

משפטים על אתר:
mishpatimonline@gmail.com

טלפונים

עורכי משפטים:
נועה דדון רווה: 054-2164006
עדו שלזינגר: 054-2651618

 

עורך משפטים על אתר: 
צור גרוסמן: 052-6360837

כתובת למשלוח דואר

כתב העת משפטים
הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית
הר הצופים
ירושלים  9190501

הזמנת כרכים

כרכים לט ואילך יוצאים לאור בנבו הוצאה לאור בע"מ, ת"ד 108 שריגים, 99835.

טלפון: 02-9992099 
פקס: 02-9992088

nevo@nevo.co.il