יצירת קשר

דואר אלקטרוני

כתב העת משפטים: 
laweditors@mail.huji.ac.il
משפטים על אתר:
mishpatimonline@gmail.com

טלפונים

עורכות משפטים: 
נועה צוקר - 054-5552607
דניאל בן דור - 054-6332277

עורכת משפטים על אתר: 
שירה גור אריה (עפרון) - 054-9412752

כתובת למשלוח דואר
כתב העת משפטים
הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית
הר הצופים
ירושלים  9190501

הזמנת כרכים

כרכים לט ואילך יוצאים לאור בנבו הוצאה לאור בע"מ, ת"ד 108 שריגים, 99835.

טלפון: 02-9992099 
פקס: 02-9992088

nevo@nevo.co.il