יצירת קשר

דואר אלקטרוני

כתב העת משפטים: 
laweditors@mail.huji.ac.il
משפטים על אתר:
mishpatimonline@gmail.com

טלפונים

עורכי משפטים: 
גיא כהן: 050-8230306
חגי יעקובי: 052-6627674

עורכת משפטים על אתר: 
נגה אורדע: 052-5649269

כתובת למשלוח דואר
כתב העת משפטים
הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית
הר הצופים
ירושלים  9190501

הזמנת כרכים

כרכים לט ואילך יוצאים לאור בנבו הוצאה לאור בע"מ, ת"ד 108 שריגים, 99835.

טלפון: 02-9992099 
פקס: 02-9992088

nevo@nevo.co.il