יצירת קשר

דואר אלקטרוני

כתב העת משפטים: 
laweditors@mail.huji.ac.il
משפטים על אתר:
mishpatimonline@gmail.com

טלפונים

עורכי משפטים: 
הדס פירר-אש: 054-4441315
תאיר אטיאס: 052-5547888

עורכת משפטים על אתר: 
דניאל רגב: 054-2027170

כתובת למשלוח דואר
כתב העת משפטים
הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית
הר הצופים
ירושלים  9190501

הזמנת כרכים

כרכים לט ואילך יוצאים לאור בנבו הוצאה לאור בע"מ, ת"ד 108 שריגים, 99835.

טלפון: 02-9992099 
פקס: 02-9992088

nevo@nevo.co.il