חוק גל כמשל - ההגנה על זכות הקניין

משפטים: כרך כח
אסף פוזנר

פסק־הדין בנק המזרחי, שבמסגרתו נבדקה חוקתיותו של חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון), התשנ״ג 1993 בחן בהרחבה רבה את השאלות החוקתיות הכלליות. לעומת זאת, בדיקתו הספציפית של החוק והתאמתו לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, נעשתה בקיצור נמרץ ואגבי. המאמר מבקר את הדיון הספציפי האמור, שיש בו כדי לשמש הנחיה משתמעת ובלתי־ראויה לבתי־המשפט השונים, באשר לדרך שבה יש לבחון חוקתיות חוקים. גם מבחינה תוכנית יש בהכשרת החוק הנחיה בעייתית: חוקתיותם של חוקים בעתיד תיבחן מתוך השוואה לחוק שאושר על־ידי בית־המשפט העליון בהרכב מיוחד. בכך יש כדי להציב אמות־מידה מקלות להגנת הקניין בחוק־היסוד, תוך עיקור ההגנה החוקתית מתוכן ממשי.