בעקבות פסק-הדין בנק המזרחי - הסמכות המכוננת בראי בית המשפט העליון

משפטים: כרך כח
קלוד קליין

למן שנת 1992 היה צורך להגדיר באופן ברור את מעמדם של אותם חוקי היסוד המהווים את המהפכה החוקתית. מתוך הרכב של תשעה שופטים, בחרו ארבעה שופטים להעמיד את אותם חוקי היסוד על הסמכות המכוננת של הכנסת, בעוד ארבעה שופטים מעדיפים הסבר ארוך או נמנעים מקביעת עמדה ברורה. שופט אחד מתנגד באופן ברור. הנשיא ברק מתאר את הכנסת הפועלת בשני כובעים: כסמכות מכוננת וכסמכות מחוקקת. מוצע לראות שלושה כובעים, שכן יש להבחין בין הסמכות המכוננת המקורית לבין הסמכות המתקנת (או נגזרת). המצב הזה יימשך כל עוד לא נקבעה עמדה ברורה לגבי הליך הכנת החוקה.