זכות הפרסום: הארות והערות לפרשת מקדונלד נ' מקדונלד'ס (אלוניאל) בע"מ

משפטים: כרך לג
טלי שפרבר

זכות הפרסום היא זכות כלכלית מסחרית של אדם. משמעותה שליטה בערך הפרסומי שאדם יצר ורכש במאפייניו הייחודיים (תמונתו, שמו וקולו), וביכולת להרוויח ממנו. מקורה של זכות הפרסום בפסיקה האמריקנית. בישראל נדונה זכות הפרסום בפסקי דין ספורים, שעיגנו אותה בסעיף 2(6) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. מטרת המאמר לבסס את זכות הפרסום כזכות קניינית עצמאית המנותקת מזכות הפרטיות, וזאת עקב ההבדל המהותי שבין השתיים: זכות הפרטיות נועדה להגן על צנעת חייו של האדם, לעומתה נועדה זכות הפרסום להגן על ערכו המסחרי כלכלי. הבדל מהותי זה בין האינטרסים המוגנים על ידי הזכויות השונות מחייב הפרדה בין הזכויות. "עירוב תחומין" ביניהן יוביל בהכרח לפגיעה בתכונות הייחודיות של כל אחת מהן. לפיכך קורא המאמר למחוקק לכונן זכות קניינית חדשה, שתגן מפני שימוש מסחרי לא מורשה בדמותו של האדם, שתיקרא "זכות הפרסום".