התיישנות בנזיקין ומחלות סמויות

משפטים: כרך יד
ישראל גלעד

ביסודה של רשימה זו מונחת הטענה, כי דיון ההתיישנות בנזיקין אינו נותן תשובה הולמת לבעיית ההתיישנות של תביעות נזיקין במקרים של מחלות סמויות.

נפתח את הדיון בהצגת ייחודן של המחלות הסמויות מבחינת תהליך גרימת הנזק. אחר־כך נביא את הכללים לפתיחת מירוץ ההתיישנות, תוך הצבעת על חולשתם של כללים אלו מנקודת־מבטו של התובע. בחינת שיקולי המדיניות תביאנו למסקנה, כי אין להצדיק חולשה זו מבחינת הדין הרצוי. נאשש מסקנה זו בגישתם של בתי־המשפט בארצות־הברית. בהמשך נצביע על הדרכים לקירוב הדין המצוי אל הרצוי. נסיים בהצגת ההיבט הביטוחי של הבעיה.