חופש המצפון והדת: החופש מפני כפיית נורמות דתיות, קביעת חובת היזקקות לרשות דתית, והטלת הגבלות מטעמי דת

משפטים: כרך ג
שמעון שטרית

ברשימה זו נבדוק באספקלריה של המשפט הישראלי את העקרונות והיסודות של אספקט אחד של חופש המצפון והדת: זכותו של היחיד להגנה מפני פגיעה בחופש המצפון והדת שלו ע ״י קביעת חובת היזקקות לרשויות דתיות, כפיית נורמות דתיות והטלת הגבלות מטעמי דת. לשם הדגמת העקרונות והבהרתם נביא מקצת מההסדרים הספציפיים בעניני דת במשפט הישראלי.