פסולי דין כתורמי איברים

משפטים: כרך ג
דוד פרנקל

הבעיה בה נעסוק ברשימה זו היא שאלת ההסכמה לביצוע ניתוח בגופם של פסולי־דין (קטינים וכל אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו הוכרז כפסול־דין), לצורך הוצאת אבר לשם השתלתו בגוף הזולת. במלים אחרות, באיזו מידה יכולים פסולי־דין לשמש כ״תורמי אברים״. שאלה עקרונית שלא תידון באריכות ברשימה זו היא באיזו מידה רשאי אדם, לפי הדין החל בישראל, להסכים להוצאת אבר מגופו שלא לצורך ריפויו הוא , אלא לצורך ריפויו של הזולת, או, אם נעמיד שאלה זו באופן אחר—עד איזו מידה הסכמתו של אדם זה תהווה הגנה מספקת בפני האשמה פלילית או ביצוע עוולה אזרחית מצדו של הרופא המנתח.