הפגיעה ממטרד ליחיד והתרופה המשפטית לה - הערות של כלכלן

משפטים: כרך ט
אפרים קליימן

בשנים האחרונות גובר והולך העניין בשאלות של איכות החיים והסביבה. בפסק דין שניתן לא מכבר פורטו השיקולים שבית המשפט נזקק להם בתביעה שעילתה רעש הנגרם על־ידי הפעלתו של מתקן תעשייתי. במיוחד נומקה בפסק הדין בהרחבה החלטתו של בית המשפט שלא ליישם את מה שכונה שם ״כללי מאזן הנוחות״ – קרי, את התחשיב הכלכלי - בבחירת התרופה המשפטית למטרד. בחינת פסק הדין מנקודת המוצא של הניתוח הכלכלי מעוררת שלוש שאלות, הנידונות להלן. הראשונה היא זו של זיהוי הפגיעה שנגרמה למוטרד. שתי השאלות האחרות מתייחסות לתוצאה של התרופות המשפטיות שבית המשפט יכול להעניקן. האחת היא ערכית: האומנם רצוי לחברה לשאוף למניעה מוחלטת של מטרדים. האחרת היא עובדתית: האומנם משיג צו־מניעה, בפועל, תוצאה השונה מהותית מזו המושגת על־ידי פיצוי כספי של המוטרד.