לשאלת מעבר זכות הקנין מכח חוזה בלתי חוקי

משפטים: כרך ג
אילה פרוקצ'יה

מגמת מאמר זה הינה לבחון באיזו מידה ניתן לייחס לחוזה הבלתי חוקי נפקות כלשהי לעניין מעבר אפקטיבי של זכויות מצד אחד לחוזה אל הצד השני לו, ובהקשר לכך את השאלה האם יתכן מעבר זכות קנינית באמצעותו.