מטלטלין ממושכנים שחוברו למקרקעין

משפטים: כרך ב
דן שניט

משכון טובין מהווה אמצעי מקובל להבטחת אשראי בסחר המודרני. בדרך זו רוכש לעצמו מקבל המשכון עדיפות כלפי כל בעל זכות מתחרה בטובין, בבואו להיפרע מן הנכס. מעמד מועדף זה של בעל המשכון, המוכר על-ידי המחוקק, אינו מעורר בעיות מיוחדות כל עוד החפץ לא שינה את זהותו המקורית. אך מה הדין כאשר החפץ מחובר למקרקעין באופן שהוא הופך ממטלטל למקרקע? שינוי זהות זה פותח חזית חדשה: התחרות של זכויות הקנין במקרקעין בזכויות הבטוחה בחפץ שחובר. ברשימה זו נדון בשאלה: איזה סולם עדיפויות יש לקבוע בעקבות חיבור החפץ הממושכן - בתחרות שבין זכויות השיעבוד בחפץ שחובר לבין זכויות הקנין במקרקעין? 
בחיי המסחר ניתן לצפות כי במקרים רבים תיווצר התנגשות של ממש בין זכויות שיעבוד במטלטל שחובר לבין זכויות קנין מתחרות במקרקעין. אין אנו עוסקים בשאלה אקדמית, אלא בשאלה מעשית חשובה שלא זכתה למקום הראוי לה מצד המחוקק שלנו. לאור חשיבותה של הבעיה, מפתיעה העובדה שמנסחי חוק המקרקעין החדש לא שמו לבם להסדר המשפטי המקיף שגובש במשפט האמריקאי בסוגיה זו. 
במסגרת רשימה זאת אסקור בקצרה את המצב המשפטי בסוגיה במשפט האנגלי, האמריקאי והישראלי. מרכז הכובד יוקדש להצעת חוק להסדרת הסוגיה הזאת, אשר תלווה בדברי הסבר.