על דיני השכירות בעידן המחאה החברתית – בעקבות חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשעז-2017 (חוק השכירות ההוגנת)

משפטים: כרך מט
רונית לוין-שנור ויובל פרוקצ'יה

חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017, הידוע גם בכינויו "חוק השכירות ההוגנת", מבקש להקל את מצוקתם של שוכרים, לנוכח העלייה הניכרת שחלה בשנים האחרונות במחירי השכירות בישראל. אלא שהחוק, המרחיב את היקף חובותיו של המשכיר, ומגן חובות אלה בהוראות קוגנטיות, צפוי להביא דווקא לעליית מחירי השכירות. יתרה מזו, עלות השכירות עקב עליית המחירים צפויה לעלות על התועלת שיפיקו השוכרים מן השיפור בתנאי החוזה. אנו מראים, בהסתמך על תובנות מקולבות מתחום הניתוח הכלכלי של דיני החוזים ודיני השכירות, כי הרפורמה צפוי להביא לפגיעה ברווחתם של שוכרים, ולפגיעה חמורה במיוחד ברווחתם של השוכרים החלשים ביותר. המאמר מוסיף ודן בשורה של כשלי שוק שעשויים להתקיים בשוק השכירות - שעיקרם החשש לקיומו של כוח שוק מונופוליסטי בידי משכירים, לאיתות בלתי יעיל, ולקיומם של פגמים נסתרים במושכר - ובוחן אם הרגולציה שאומצה עשויה לשמש אמצעי אפקטיבי לתיקונם . אף שהפוטנציאל לכך קיים ברמה המופשטת, הסבירות הריאלית לכך היא ספוקלטיבית למדי, ועל כן ספק אם יש בו כדי להצדיק את ההסדר לנוכח חסרונותיו.