על מניעת גניבתם של כלי רכב ועל האחריות הפלילית של בעליהם

משפטים: כרך ב
אלכסנדר שפירא

ביום 25.7.69 פורסם חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 10), תשכ"ט-1969 ומאז יש לקרוא את ס' 70 לפקודת התעבורה, במידה הנוגעת לסוגיית "גניבתם של כלי רכב", כך: - 

"70. שר התחבורה רשאי להתקין תקנות בעניינים אלה: 
.....
.....
(17א) מיתקנים או אמצעים אחרים למניעת גניבתם של כלי רכב לסוגיהם, לרבות בענין חובת ההתקנה של מיתקנים או אמצעים כאמור, חובת השימוש בהם, ותנאים ומועדים לשימוש." (ההדגשה שלי - א.ש.).

הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 10), תשכ"ט-1969 הציעה לכנסת נוסח זה: - 
"(17א) מיתקנים או אמצעים אחרים למניעת גניבתם של כלי רכב לסוגיהם, לרבות בענין חובת השימוש במיתקנים או אמצעים האמורים ותנאים ומועדים לשימוש בהם" (ההדגשה שלי - א.ש.).

בתיקון מס' 10 נוספה "חובת ההתקנה של מיתקנים או אמצעים" בנוסף על "חובת השימוש בהם" המופיעה בהצעה. 
הצעת התיקון מס' 10 פורסמה ביום 15.7.1969. התיקון מס' 10 נתקבל בכנסת ביום 17.7.69, כעבור יומיים בלבד! מה הניע את הכנסת לחוקק את התיקון מס' 10 ועוד בדחיפות כה יוצאת מגדר הרגיל? ומה עלולות להיות השלכותיו של התיקון, אותן אפשר לחזות כבר מעתה?