עונשין ונזיקין – על הבחירה בין איזון לעקביות

משפטים: כרך מט
אהוד גוטל ורם וינוגרד

מה מעמדה של הכרעה פלילית בדיני הנזיקין? להלן אנו מצביעים על מגמה בפסיקת בית המשפט העליון אשר עד עתה לא זכתה לשימת לב, שעניינה עמעום הזיקה שבין האחריות בפלילים לזו שבנזיקין. הרשימה היא בעיקרה דסקריפטיבית, ומתמקדת בתמונה העולה מפסיקת בית המשפט בכמה סוגיות שבהן נדרשה הכרעה באשר לממשק הפלילי-נזיקי. חלקה האחרון של הרשימה מציע הסבר לעמדת בית המשפט, לפיו הפסיקה האמורה היא ביטוי לצורך הגובר של בית המשפט לאזן בין הסנקציה הפלילית לסעד האזרחי. כן עומדת הרשימה על המחיר הכרוך בגישה זו: החשש ליצירת מסר נורמטיבי לא אחיד.