תובענה והצבעה ייצוגית בהליכי חדלות פירעון

משפטים: כרך מו
ברק ירקוני ואלעד מן

ברשימה זו נציג לראשונה לאפשר את הגשתן של תובענות חוב ייצוגיות במסגרת הליכי פירוק, הקפאת הליכים או הסדר חוב של חברה. על פי המתווה המוצע, תובע ייצוגי שיוכר לעניין זה יהיה רשאי לייצג קבוצת בעלי חוב בעלי מאפייני נשייה דומים לשלו אשר נמנעו מלהשתתף בעצמם בהליך חדלות הפירעון. התובע הייצוגי יהיה רשאי לפעול בשם כל חברי הקבוצה, להגיש בשמם תביעת חוב ייצוגית, לנהל משא ומתן מטעמם, להשתתף באספות החוב ואף להצביע בשמם במסגרת ההחלטות לאישור, או לדחיית, הסדרי חוב אפשריים. המנגנון של תביעת חוב ייצוגית יאפשר לרפא את הפגם ואת החסך הנובע מהמציאות המשפטית הקיימת, שמסגרתה קבוצות נושים לא מובטחים נמנעות מהשתתפות פעילה בהליך חדלות הפירעון בשל חסמים שונים ובעיקר בשל העלויות הכרוכות בכך, יעניק לקבוצות הנושים ייצוג מקצועי ומנגנון להצבעה ולקבלת החלטות קולקטיביות, ירתיע חברות נתבעות מפני ביצוע עוולות כלפי קבוצות נושים ויתקן את העיוות הקיים בתמונה של מצבת חובות החברה ואת ההטיה בחלוקת הנשייה בין הנושים השונים.