הבעלות על הפירמה וסייגיה - נושים, עובדים, אלמנות ויתומים בדיני החברות

משפטים: כרך כב
אוריאל פרוקצ'יה

לטובת מי מתנהלות פירמות מסחריות? יש השקפה, כי ראוי לנהלן אך ורק לטובת ״עצמן״, קרי: לטובת מכלול בעלי־המניות שלהן. במקביל קיימת השקפה, שלפיה על נושאי המשרה בחברה לחוב חובות זהירות ואמונים אך ורק כלפי אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה. חיבור זה מבסס את התיזה, כי שיקולי יעילות מחייבים להרחיב את מסגרת הנהנים ולכלול בתוכם גם בעלי־מניות אינדיבידואליים, בעלי ניירות־ערך מיוחדים, ספקים ועובדים. לעומת זאת, אין להרחיב את החובה לגבי הציבור בכללותו, כלומר: אין להתיר לתאגידים מסחריים לעסוק בפילנטרופיה לשמה.