משפחה ועסקים - החברה כאישיות משפ(חת)טית על המפגש בין דיני החברות לחברות משפחתיות

משפטים: כרך מח
עלי בוקשפן ואילון ידין

חברות בבעלות משפחתית מהוות נדבך הולך וגדל בכלכלה המקומית והעולמית. עם זאת, אף שבספרות האקדמית העוסקת בתחומי הניהול והמימון שמור להם מקום של כבוד, מקומן נפקד בתחום המשפט וחסרה בו התייחסות הולמת לייחודיותן ולמורכבותן. בחברות אלו, מלבד השיקולים העסקיים ומערכת האינטרסים הכרוכים בכל מבנה נתון של בעלות ושליטה, קיימים גם שיקולים משפחתיים, לא בהכרח כלכליים ורציונליים. אלה מאתגרים לחיוב אך גם לשלילה, את ההנחות שבבסיס הניתוח התאגידי המקובל ומחייבים בחינה מחודשת שלהן. במאמר זה אנו מבקשים להניח, ראשית ולראשונה, תשתית מושגית ותיאורטית לדיון משפטי בעולמן המורכב של החברות המשפחתיות, תוך התמקדות בחברות משפחתיות פרטיות. שנית, נבחן את התאמתן של החברות המשפחתיות לדיני החברות החברות הרגילים ולתאוריה הנוהגת לגביהם, כשבמסגרת זו מוצגת במאמר, לצד תיאוריית הנציג המוכרת, גם תיאוריית השליחות (Stewardship Theory) שנראית משכנעת ובעלת השלכות מהותיות במיוחד על תפקודן וביצוען של החברות המשפחתיות. שלישית, נבחן את התייחסותו החסרה והבלתי שיטתית של המשפט לחברות המשפחתיות ולפועלים מטעמן, ורביעית, נציע מודל משפטי חדש לחברות משפחתיות, מודל אשר מבנה סולם הגדרתי לבחינת עוצמתה של השליטה המשפחתית בכל חברה משפחתית העומדת לביקורת שיפוטית, ומציע לאמץ מנגנון וולנטרי, בייחוד בחברות בהן יש חשש לעירוב תחומים של ממש, מנגנוני ייעוץ מקצועיים ועצמאיים. אלה יסייעו להנהלתן של החברות המשפחתיות וימזערו את חשיפתן המשפטית של חברות אלו ושל המעורבים בפעילותן. ברקע הדברים, מטרת המאמר להעשיר ולחדד את הדיון המקובל בדיני חברות ולשפר את ההשראה ההדדית בין עולמן של החברות הרגילות לבין עולמן של החברות המשפחתיות הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית.