עובד או קבלן

משפטים: כרך כב
איל זמיר

המאמר עוסק בסוגיה המוכרת של ההבחנה בין עובד לקבלן. מקובל לומר שבסוגיה זו ישנו מבחן מיושן, מבחן השליטה או הפיקוח, אשר אט אט מפנה את מקומו בפני המבחן המודרני, מבחן ההשתלבות או הארגון. המאמר מנתח באופן שיטתי את הקריטריונים שבאמצעותם מבחינים בין עובד לקבלן בהקשרים שוגים. ניתוח זה אמור לסייע בהצגת טיעון משכנע לגבי סיווג היחסים בכל מקרה ומקרה. הדיון מתייחס למבחנים הראשיים ולאינדיקציות המשניות, לשיקולי מדיניות רלבנטיים, ואף לרקע האידיאולוגי של הנושא. בד בבד, מבקש המאמר להראות ששום ניתוח, מקיף ומסודר ככל שיהיה, בין של הכללים הפוזיטיביים, בין של העקרונות שביסוד הכללים, ובין של הרקע הפוליטי והאידיאולוגי של הנושא, איננו מסוגל לתת תשובה משביעת־רצון לשאלה הנדונה. המטרה הקונסטרוקטיבית של החיבור איננה חורגת מהמבנה הרטורי הקיים. המטרה האחרת, הדסטרוקטיבית, מציבה סימן שאלה על אחדות מההנחות הסמויות שביסוד אותו מבנה.