פרשת אלבה: "בירור הלכות הסתה לגזענות"

משפטים: כרך ל
מרדכי קרמניצר

המאמר עוסק בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין עידו אלבה נ' מדינת ישראל, בו נדחה ערעורו של אלבה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שהרשיע אותו בכמה עבירות, ביניהן הסתה לגזענות לפי סעיף 144ב לחוק העונשין ופרסום תמיכה בארגון טרוריסטי לפי סעיף 4 לפקודה למניעת טרור. המחבר מנתח את החלטותיהם השונות של שופטי ההרכב מן ההיבט הפלילי, תוך התמקדות ביסודותיה של עבירת ההסתה לגזענות. הדיון מתייחס הן אל הסוגיות החוקתיות המעורבות בסוגיה והן אל הדוקטרינות העונשיות השונות והשלכותיהן על המקרה הנדון.