תובנות בנוגע למציאות הפוליטית-המשפטית במדינת ישראל בעקבות ביוגרפיה חדשה של הנס קלזן (גיליון כ)

יצחק אנגלרד

המאמר בא בעקבות ביוגרפיה חדשה ומקיפה על חייו של הנס קלזן שהתפרסמה בגרמנית במסגרת מכון הנס קלזן בווינה. מטרת המאמר אינה לתאר על יסוד הביוגרפיה את פרטי חייו האישיים והמקצועיים של קלזן לקורא בעברית. הכוונה היא לעמוד על התובנות שהסיק קלזן מאירועים היסטוריים ומניסיון אישי בדבר השפעת המציאות הפוליטית על קיומה וגורלה של הדמוקרטיה, אשר לפי השקפתו צריכה להיות בעלת אופי ליברלי. הדמוקרטיה הליברלית מבוססת על אי-תלותה של מערכת השפיטה מגורמים פוליטיים, על חוקה משוריינת המגינה על חירות הפרט ועל זכויות יסוד, וכן על ביקורת שיפוטית בדבר חוקתיותם של חוקי הפרלמנט. על רקע הנחות אלה המסקנה בסוף המאמר היא כי המגמות הפוליטיות והחקיקתיות, הפועלות במציאות העכשווית בישראל, מסכנות את מהותה של הדמוקרטיה הישראלית.