חילופי מידע בין מתחרים - סוגיה בדיני הגבלים עסקיים

משפטים: כרך כו
חן ליכטנשטיין

בחיבור זה נדונה סוגיית חילופי מידע בין מתחרים, שהיא חלק מיוחד מתחום ההסדרים הכובלים האופקיים אשר בדיני ההגבלים העסקיים. מוצגת הבעייתיות האפשרית בקיום פעילות של חילופי מידע בין מתחרים בשווקים אשר תנאי תחרות מושלמת אינם שורים בהם - בעייתיות המחייבת את התערבות דיני ההגבלים העסקיים במקרים שונים. חילופי המידע נבחנים במסגרת ניתוח עיוני ומובנה, המוצע כיסוד לשיקולי רשויות ההגבלים העסקיים בעת קביעת דרכן לגבי פעילויות אלה. הניתוח העיוני מבוסס בראשיתו על סיווג חילופי המידע לפני שני חתכים נפרדים: חתך סוג המידע המוחלף וחתך המנגנון המשמש לחילופיו. סיווג חילופי המידע במסגרת אותם חתכים מצביע על היתרונות מול החסרונות הכלכליים הספציפיים של חילופי המידע בכל מקרה נדון. בשלב הבא של הניתוח העיוני נבחנות תוצאות הסיווג של חילופי המידע במשולב עם בדיקת המבנה הכלכלי הכללי של השוק שמדובר בו, ומאפייני המתחרים המחליפים ביניהם מידע לאור אותו מבנה. לפי הניתוח העיוני המוצע, על שלושת נדבכיו, נבחנות הלכות מנחות בשיטות משפטיות שונות ועולה צורך בהתאמתן של אותן הלכות למקרים המורכבים יותר של חילופי המידע, המתרבים והולכים. לבסוף מוצעים כמה שינויים כלליים בגישת דיני ההגבלים העסקיים, היכולים להביא לתמרוץ מתחרים לחשוף בעצמם הסדרים כובלים סמויים שהם שותפים להם, המבוססים על פעילות של חילופי מידע.