שלוש בעיות יסוד בהכנת קוד חברות חדש

משפטים: כרך יג
אוריאל פרוקצ'יה

בקיץ 1982, הוטלה עלי מטעם משרד המשפטים המשימה לחבר טיוטה לקוד חברות חדש בישראל, המלווה בדברי הסבר מפורטים. מטבע הדברים, חיבור רחב היקף כזה מחייב בדיקתן של סוגיות רבות, שהמכנה המשותף שלהן לא תמיד גלוי לעין. יחד עם זאת, ברור גם שלא רצוי לטפל בכל סוגיה כאילו היתה יצור עצמאי; טיפול כזה היה מניב דבר חקיקה מוטלא, שאין בו ״חוט שני״ ואין בו השקפת עולם. מטעם זה החלטתי להגיש למשרד המשפטים דברי הקדמה כלליים, שגם אם אין בהם כדי להביא למסקנות חקיקתיות יישומיות, יש בהם כדי להבהיר את עמדתי העקרונית, שרישומה יהיה ניכר בגוף פרקי הטיוטה. מאז הגשת דברי ההקדמה למשרד המשפטים כבר חוברו והופצו ארבעה פרקים נוספים, ובהם הצעות להוראות מהותיות רבות. בין השיטין של פרקים אלה יכול הקורא להבחין ביישום העקרונות שפורטו בפרק ההקדמה. בהמשכה של רשימה זו אביא כלשונו את פרק ההקדמה, עם שינויים אחדים המתבקשים מהערות שקיבלתי מקוראי הטיוטה. מטרת פרסומו של פרק ההקדמה בכתב עת זה היא להזמין הערות נוספות מן הציבור הרחב, ולאפשר לקורא המעוניין להטביע את רישומו על אופי הטיוטה הסופית שתונח, בסופו של דבר, על שולחן הממשלה והכנסת.