מודל הייצוג במשפט העבודה הקיבוצי - מגמות חדשות

משפטים: כרך מו
עידו עשת

המאמר דן בתמורות אשר מאפיינות בשנים האחרונות את אחת מאבני היסוד של משפט העבודה הקיבוצי - מודל הייצוג. המאמר נפתח בהצגת עקרונות מודל הייצוג של משפט העבודה הקיבוצי. מודל הייצוג מחליף את חוזה העבודה האישי במערכת קיבוצית המבוססת על נציגות עובדים, אשר נהנית מכוח סטטוטורי לייצג את כלל העובדים ביחידת המיקוח, לנהל משא ומתן קיבוצי בשמם ולחתום על הסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי העבודה שלהם. לאחר הצגת מודל הייצוג הקיבוצי המסורתי מבקש המאמר להציג את השינויים העיקריים שחלו במודל הייצוג הקיבוצי, בין היתר לאור שינויים שהתרחשו גם במודל הייצוג בזירה הפוליטית: המעבר למודל "דמוקרטי" ושיתופי; צמצום המנדט לנציג וחיזוק הדרישה להיבדלות. לאחר מכן מבקש המאמר לדון במשמעויות, ואף בסכנות, ששינויים אלו מציבים בפנים מודל הייצוג הקיים. לבסוף, ועל מנת להתמודד עם האתגרים העומדים בפני משפט העבודה הקיבוצי, המאמר מציג ניתוח ראשוני של שתי אפשרויות במסגרת הדין הקיים אשר בכוחן לסייע בהתאמת משפט העבודה הקיבוצי לשינויים במודל הייצוג: "קריאת השכמה" לדיני הייצוג ההולם לשם חיזוק הלגיטימיות של הייצוג והכרה משפטית במעמדו של ארגון עובדים שאינו יציג במקום העבודה לשם הענקת קול קיבוצי לקבוצות עובדים נוספות במקום העבודה.