אגב הפסיקה, אגרת חוב מלוה קצר מועד למוכ"ז: זכותו של קונה בתום לב ובעד ערך

כאשר שטר חוב למוכ״ז נגנב מבעליו, ונמכר על-ידי הגנב לקונה בעד ערך ובתום לב לפני עבור מועד פרענו, רוכש הקונה זכות קנין טובה בשטר. זכות זו מעניקה לו זכות בעלות בשטר כחפץ, וזכות על-פי החיובים הצמודים לו. מה דינה של איגרת חוב מלוה קצר מועד למוכ"ז, אשר נגנבה מבעלה ונקנתה על-ידי קונה בעד ערך ובלא לדעת על דבר הגניבה: הרוכש הקונה זכות קנין טובה באיגרת, באופן שהוא בעליה במישור הקניני, והזכאי על פיה במישור האובליגטורי ?