פרדיגמת מערך כתבי הטענות בסדר הדין האזרחי החדש: מאפיינים דיוניים ומהותיים

גיליונות: גיליון יח
אסף טבקה

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט–2018 קובעות כללי מבנה ותוכן דיוני חדש בכל הנוגע לכלל ההליכים המשפטיים האזרחיים. המאמר מבקש לנתח את מאפייניו של סדר דין חדש זה בכל הנוגע לנקודת הפתיחה של ההליך האזרחי, היא שלב הגשת כתבי הטענות. על מנת לעשות כן עומד המאמר על הסממנים העיקריים, הדיוניים והמהותיים של מערך כתבי טענות זה, על השינויים שמערך זה כונן בנוגע לתקנות הדיון שנהגו בעבר, על המטרות שעמדו לנגד עיניו של מחוקק המשנה בהתקינו תקנות אלה ועל אפיון המשמעויות – הן במישור התביעה היחידה והן במישור המערכתי – של הוראות חדשות אלה. באמצעות זאת מבקש המאמר לאפשר הבנה עמוקה יותר של מערך כתבי הטענות החדש, ובד בבד להניח תשתית רעיונית ומושגית להערכת הנפקויות הנוגעות להיבטים התוכניים, המבניים והדיוניים של כתבי הטענות בהליך האזרחי החדש.