פרדיגמת מערך כתבי הטענות בסדר הדין האזרחי החדש: מאפיינים דיוניים ומהותיים (מאמרים שיראו אור בקרוב)

גיליונות: גיליון יח
אסף טבקה

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 קובעות כללי מבנה ותוכן דיוני חדש בכל הנוגע לכלל ההליכים המשפטיים האזרחיים. המאמר מבקש לנתח את מאפייניו של סדר דין חדש זה בכל הנוגע לנקודת הפתיחה של ההליך האזרחי, היא שלב הגשת כתבי הטענות. על מנת לעשות כן, עומד המאמר על הסממנים העיקריים, הדיוניים והמהותיים, של מערך כתבי טענות זה, על השינויים שמערך זה כונן ביחס לתקנות הדיון שנהגו בעבר, על המטרות שעמדו לנגד עיניו של מחוקק המשנה בהתקינו תקנות אלה, ועל אפיון המשמעויות – הן במישור התביעה הבודדת והן במישור המערכתי – של הוראות חדשות אלה. באמצעות כך מבקש המאמר לאפשר הבנה עמוקה יותר של מערך כתבי הטענות החדש, ובמקביל להניח תשתית רעיונית ומושגית להערכת הנפקויות הנוגעות להיבטים התוכניים, המבניים והדיוניים של כתבי הטענות בהליך האזרחי החדש.