בקשת רשות ערעור - הלכה ואין מורין כן

משפטים: כרך יח
נעם סולברג

הלכת חניון חיפה מהווה פסק־דין המנחה לעניין בקשת רשות ערעור. תמצית ההלכה היא, כי אמת־המידה שעל־פיה יוכרע בבקשה היא חשיבותו הציבורית והמשפטית של הנושא הנדון, גיבוש ההלכה, איחודה והבהרתה. מאמר זה מצביע על סטיות אחדות ביישומה של ההלכה בפסיקה, ובוחן את הלכת הבר״ע ומקומה באופן הרצוי על־פי אופי החוק היום.