פיצויי ציפייה, קשר סיבתי ו"אובדן היקף עסקים" עקב הפרת הסכם בלעדיות ותנאי מכירה (מאמרים שיראו אור בקרוב)

גיליונות: גיליון יח
ניר בר-און

בפרשת אופטיקה הלפרין, נחלקו דעות שלושת השופטים במותב באשר לפסיקת פיצויי ציפייה בגין הנזק שסבלה נפגעת מהפרה של הסכם בלעדיות ותנאי מכירה של מסגרות משקפיים. ברשימה זו, מבקש המחבר להתוות אמות מידה לניתוח אינטרס הציפייה של נפגעת מהפרה של הסכם הספקה שכזה. בניגוד למשתמע מעמדות השופטים בפרשה דנן, לא מדובר ברווחים מהיחידות שהייתה הנפגעת מוכרת בתקופה בה לא קוים ההסכם, אלא ברווחים מהיחידות שהייתה רוכשת בתוך תקופת ההסכם שהופר ומצליחה למכור. בתוך כך, טוען המחבר, כי העמדה המבקשת להפחית מן הפיצוי את היחידות שנותרו במלאי הנפגעת בסוף השנה – אינה מביאה בחשבון את האפשרות כי אלמלא ההפרה, הייתה הנפגעת יכולה לרכוש כמות דומה של יחידות בתנאי הרכישה המוזלים שהקנה לה ההסכם ולמכרן גם כן. ביחס לנזק האפשרי כתוצאה מאובדן הבלעדיות, המחבר גורס כי הדרישה לפיה על הנפגעת להראות שמחיר המכירה של היחידות אכן ירד כתוצאה מהפרת ההסכם, היא כוללנית ואינה מבדילה כראוי בין היחידות שהייתה רוכשת בעתיד אלמלא ההפרה ליחידות שכבר סופקו לה, אך טרם נמכרו.

כמו כן, עומד המחבר על מהותה של דוקטרינת "אובדן היקף העסקים", אשר דומה שנדונה לראשונה בבית המשפט העליון בישראל וטוען כי יישומה במקרה הנוכחי – ללא דיון ממצה בשאלה האם מדובר בדין מצוי או רצוי – מעורר קשיים. קושי אחד, בהיבט המושגי, שכן העובדה כי הנפגעת לא עשתה עסקה נוספת עם ספק אחר, עסקה שהייתה עושה גם אלמלא ההפרה, סותרת את ההנחה שבבסיס הדוקטרינה. קושי שני, בהיבט המעשי, שכן סביר כי צמצום ההיצע של מסגרות מותג המשקפיים, שלא סופקו בעקבות ההפרה, הגדיל את הביקוש למוצרים תחליפיים שמכרה הנפגעת – מסגרות משקפיים אחרות – ובהתאם, הקטין את שיעור הנזק שלה.