הצעות לחקיקה בנושא חוזי קבלנות וחוזי שירותים

משפטים: כרך כו
איל זמיר

חוק חוזה קבלנות, תשל״ד-1974, חל על חוזי מלאכה ושירותים רבים ומגוונים, כמו תיקון מיטלטלין, בנייה, הובלה, תיווך, הוראה, ייצוג משפטי וטיפול רפואי. אולם הוראותיו המעטות והקצרות של החוק אינן מספקות הסדר משמעותי לכל החוזים הללו. הצעות־החוק שלהלן מכוונות להחליף את החוק הקיים בשני הסדרים נפרדים: הסדר אחד לחוזי מלאכה - חוזים שבמרכזם עומדים חיובי תוצאה של הקבלן, והסדר אחר לחוזי שירותים - חוזים שבמרכזם עומדים חיובי השתדלות של נותן השירותים. ההצעות הוכנו עבור ועדת הקודיפיקציה ומשרד המשפטים.