כללים וסטנדרטים בחקיקה האזרחית החדשה - לשאלת תורת המשפט של החקיקה

משפטים: כרך יז
מנחם מאוטנר

מאמר זה עוסק ב״חלוקת עבודה״ בין המחוקק לבין בתי־המשפט בעיצוב הדין האזרחי שלנו. מלאכת הכנתה של החקיקה האזרחית החדשה נשלמה, ומעשה האחדתם ועריכתם של החוקים השונים המרכיבים אותה ב״קובץ דיני ממונות״ נמצא בעיצומו. באיזו מידה אכן נקבע תוכנו של הדין האזרחי שלנו בחקיקה ובאיזו מידה הושארה קביעת תוכנו של הדין לבתי־המשפט,למרות החקיקה? במידה שהחקיקה מותירה לבתי־המשפט תפקיד ביצירת הדין האזרחי שלנו, כיצד צריכים בתי־המשפט למלאו? במסגרת הדיון אנסה לעמוד על מידת הפירוט שבה החקיקה האזרחית החדשה מבקשת לקבוע את תוכנו של הדין האזרחי בשיטתנו. אנסה לאתר את המשימות המוטלות על בתי־המשפט תוך הפעלת החקיקה, כפי שהן נגזרות מתכונותיה של החקיקה. אבחן גישות תורתיות שונות שבחיקן מופעלים קודקסים אזרחיים, ואציע קווים לגישה התורתית הראויה - לדעתי - ללוות את הפעלת החקיקה שלנו.