דוקטרינת המקור - סוף הדרך; על הגדרת המונח 'הכנסה' בדין הישראלי הנוהג

משפטים: כרך יז
יוסף אדרעי

שיטת מס־הכנסה בישראל, כמו כל שיטה משפטית נוהגת, חייבת להיות בעלת איזון פנימי, בעלת הרמוניה. הדיון בשיטה חייב להתבסם על הנחה זו. לצורך השגת דיון שיטתי ומסודר יש לנתח את שיטת המס באמצעות מודל המאפשר לבחון את השיטה הנוהגת, לחשוף את מטרת החקיקה, לפתח ולבנות שיטת מס רצויה, יעילה וישימה. השלב הראשון במודל האמור דן בהגדרת בסיס המס - הגדרת המונח ״הכנסה״. לשלב הראשון יש השלכות מרחיקות־לכת על הדיון ביתר השלבים, וחלק ניכר מן הדיון בשלבים האחרים נגזר מן הדיון בשלב הראשון. לאור זאת, מדהים הדבר כי עד כה אין כל ודאות ובהירות בדבר הגדרת בסיס מס־ההכנסה הנוהג בישראל. מטרתה של רשימה זו הוא לנסות ולהשלים את החסר, להצביע על הדין הרצוי לדעתנו ולעמוד על המגמה ההולכת ומתגבשת בדין הישראלי המצוי - מגמה התואמת לדעתנו ועל־פי ניתוחנו את הדין הרצוי.