הקלות מס בגין תרומות

משפטים: כרך יד
דוד גליקסברג

במסגרת רשימה זו נדון בכמה ליקויים המצויים כיום בהסדר הענקת ההקלות במס־הכנסה בגין תרומות, וזאת בעקבות חקיקתו לאחרונה של החוק לתיקון פקודת מס־הכנסה (תיקון מס׳ 65), התשמ״ד-1984.

מטרתו של תיקון זה ליצור הסדר נורמטיבי מקיף בסוגיה האמורה, אשר יתאפיין בבהירות, בעקביות ובחוסר־מורכבות בניגוד למצב ששרר לפני תיקון זה ושהצטיין בהסדר מסורבל, מורכב ולא־עקבי. במאמר זה ברצוננו לבדוק האם התיקון האמור אכן מגשים ציפיות אלה. 

בראשית דברינו ברצוננו לציין, שרשימה זו לא תעסוק בשאלה האם יש לסייע למיגזרים מסוימים בחברה באמצעות תמריצי־מס ישירים או עקיפים או שמא יש לסייע בידם באמצעות מענקים ממשלתיים. סוגיה זו מצריכה דיון רחב ונפרד לכשעצמו. רשימתנו זו יוצאת מנקודת־המוצא של הדין הנוהג בישראל ואשר לפיו קיימת מערכת רחבה ביותר של תמריצים המוענקים לפעילויות שונות בחברה באמצעות מערכת־המס.