המהפכה החוקתית במיסוי בישראל

משפטים: כרך כג
אהרן יורן

המאמר מצביע על ההשלכות מרחיקות הלכת של חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, לגבי חקיקה כלכלית, בכלל, ובמיוחד בעניין גבולות חקיקת מס. חוקי הפקעה כמו התיקון לחוק גל או החקיקה המתגבשת לגבי חוק כביש חוצה ישראל עלולים להיפסל אם לא יעמדו במבחן חוק־היסוד. הסמכות לחקיקת מס למפרע ללא גבול נשללה מן הכנסת ומעתה תעמוד חקיקה כזו לביקורת שיפוטית. בית־המשפט יוכל להתערב, אם ימצא לנכון, גם בתוכנה של חקיקת מס, ובמיוחד של חקיקת־משנה המטילה מסים. גם הסמכות להטיל מסים בתקנות שעת־חירום צומצמה מאוד. יתר על כן: חוק־יסוד: חופש העיסוק, מטיל מגבלות על הטלת מסים הפוגעים בחופש העיסוק. למשל: מס־עסקים מכביד במיוחד ומפלה עלול שלא לעמוד במבחן החוקתיות. בכל אלו יש שיפור מבורך לעומת המצב ששרר על־פי חוק־יסוד: משק המדינה, ובוקר על־ידי המחבר במאמר קודם במשפטים.