על סופיות בפסקים זרים

משפטים: כרך יח
סליה וסרשטיין פסברג

מטרתה של רשימה זו היא לבחון את מימדי הסופיות של פסקים זרים במשפט הישראלי. דיון זה יתמקד בשאלה, באיזו מידה מייחסים להם את תכונות הסופיות המחסנות את תוכנם מפני פגיעה והמבטיחות את ביצועם. תחילה תיבדק משמעותה של הסופיות בפסקי־דין ישראליים, ורק לאחר־מכן ייבדק ויוערך מצבו של הפסק הזר בישראל. דיון משווה זה יחייב התייחסות גם לתנאי אכיפתו של פסק זד והכרתו, ולכללי מעשה בית־הדין החלים עליו בישראל. בין השאר תשמש ההשוואה אספקלריה לעשייתם של בתי־המשפט בישראל בכל הקשור בפסקים זרים.