על הרחבת האחריות בנזיקין בהיבט הסיבתי - מבט ביקורתי (בעקבות דנ"א 7794/98 משה נ' קליפורד)

משפטים: כרך לד
ישראל גלעד ואהוד גוטל

הסיבתיות המשפטית בנזיקין ובכללה שאלת ריחוק הנזק הם מהנושאים המרכזיים בדיני הנזיקין. הרשימה שלהלן מתמקדת בהחלטת בית המשפט בדיון הנוסף בעניין קליפורד אשר עסקה בסוגיות אלה בפירוט. כפי שנטען ברשימה, דעת הרוב בעניין קליפורד החייתה שלא בצדק את הילכת רינגר הוותיקה ואף הוסיפה לה הרחבות בלתי רצויות. כתוצאה מכך, מזיקים עלולים לחוב על נזקים ׳׳רחוקים״ אשר בעבר לא ניתן היה לחייבם בגינם. נטיית בית המשפט להרחיב באופן בלתי ראוי את היקף האחריות הנזיקית נבחנת בהקשרים נוספים הנוגעים אף הם לתחום הסיבתיות המשפטית. כך למשל, בחינה של הפסיקה מהעת האחרונה מצביעה על הרחבות פרובלמטיות של הדוקטרינות ״הדבר מעיד על עצמו׳׳ ו"כלל העדר הרישום׳׳ באופן הגורם לחיובם של נתבעים אשר ספק אם כלל תרמו להתרחשות הנזק. לבסוף, הרשימה עומדת על הבעייתיות המיוחדת הכרוכה בהרחבת האחריות באמצעות דוקטרינת ״אבדן סיכויי החלמה״.