חצי יובל לפקודת הנזיקין האזרחיים - בעיות ומגמות

משפטים: כרך ה
יצחק אנגלרד

פקודת הנזיקין האזרחיים נכנסה אמנם לתוקף מספר חודשים לפני הקמת המדינה, אך מבחינה מעשית מותר לראות את תקופת הפעלתה כחופפת את שנות המדינה. דומה, כי חצי יובל שנים הן משך זמן מספיק, כדי לסקור את דיני הנזיקין בישראל תוך ראייה מקיפה. מבטנו לא יהיה מופנה לפרטי הדינים, על אף חשיבותם המעשית והעיונית: תשומת לבנו תהיה נתונה לבעיות היסוד ולמגמות הכלליות, כפי שהן עולות מן המציאות, תוך כדי נסיון להתוות דרך לקראת העתיד. כיוון זה של עבודתנו עלול לדחוק, במידה מסויימת,  לקרן זווית את מלאכתם החשובה של בתי ה משפט, אך בדרך הטבע, רוב עיסוקם של בתי המשפט הוא בפרטי הדינים, ורק לעתים רחוקות נקראים הם לעמוד על בעיות יסוד. פקודת הנזיקין יצרה עבורם מסגרת מחייבת והעיון הביקורתי במבנה שלה ובתכנה הכללי אינו נמנה על התפקיד השיפוטי הרגיל. מפעם לפעם משמיעים אמנם שופטים יחדים את דעותיהם על הכיוון הרצוי של חקיקה עתידית, אך כאן נוגעים לרוב בסוגיות ספציפיות.

במאמרנו נבחן את דיני הנזיקין משלושה היבטים שונים והם: פקודת הנזיקין כנסיון קודיפיקציה של המשפט המקובל האנגלי; פקודת הנזיקין על רקע המגמות והשינויים במשפט הישראלי; דיני הנזיקין על רקע ההתפתחויות החברתיות והטכנולוגיות בישראל.