אגב הפסיקה, המפיץ הבלעדי והגנת המוניטין (בעקבות רע"א 371/89 ליבוביץ נ' אי-את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 301)

משפטים: כרך כ
מיגל דויטש

אופיינית לדיני־הקניין היא התפתחותם האטית, תוך שמירה על המסגרות הפורמליות, ונטיית הדין להימנע מפגיעה בדפוסי הקניין הסלולים. דינים אלה עוסקים בתחימתה ובהגדרתה של חלוקת העושר בחברה וההגנה עליה, כאשר מכוחם נוצרות ציפיות והסתמכות בעלות עוצמה רבה ומשך קיום ארוך לא ייפלא אפוא, כי גם חוק רפורמטורי כחוק המקרקעין נאלץ להסיג חלק משאיפותיו להאחדת הדין על מישור רצוי יותר כנגד הצורך להגן על הזכויות המוקנות, ולא ייפלא כי גישת הפסיקה להוראות המעבר בחוק המקרקעין נטתה, למרות קיומן של אופציות פרשניות אחרות, לכיוון המשמר יותר את הזכויות הקיימות.