בטוחה לטובת מממן

משפטים: כרך כד
איל גבאי

המאמר להלן עוסק בבטוחה לטובת מממן הרכישה הידועה בכינוייה הלועזי: PURCHASE MONEY SECURITY INTEREST (PMSI). המאמר בוחן את הכלל הנוהג בדיני בטוחות ־ "ראשון בזמן ראשון בזכות", ומכאן עובר לבדוק את ה-PMSI כחריג לכלל ואת ההסברים לחריג זה. ההסבר המרכזי לטענת המחבר הוא המונופול המצבי, המסביר בצורה הטובה ביותר את התמריצים לחרוג מהכלל במקרה זה. המאמר בוחן את הסדרת ה-PMSI במשפט האמריקאי והאנגלי, ועובר לבחון את התפתחות הפסיקה והחקיקה הישראלית בתחום. לסיום מצביע המחבר על שאלות בלתי מוסדרות בחוק הישראלי, ועל דרך פרשנותו של החוק לאור ההיבטים התיאורטיים שנבחנו.