והדרת פני זקן

משפטים: כרך כב
ישראל גלעד

ייחודה של ההתיישנות מכוח סעיף 78 הוא בהיותה התיישנות מנחילה. מכוח סעיף 78 עם התגבשות ההתיישנות המחזיק זכאי לקבלת בעלות רשומה במקרקעין המוחזקים על-ידו, כשבמקביל פוקעת בעלות הקניינית של המדינה . זאת להבדיל מההתיישנות על-פי הסדריו האחרים של חוק ההתיישנות, שאינה אלא התיישנות דיונית. בהינתן האופי המנחיל של ההתיישנות על-פי סעיף 78 (רישום הקרקע על שם המחזיק), האין פעולת הסעיף נוגדת את הוראת חוק-היסוד האוסרת על העברה?