על הרשלנות בפלילים יסוד נפשי, יסוד עובדתי או שניהם גם יחד

משפטים: כרך כד
מרדכי קרמניצר

מעמדה של הרשלנות כצורת אחריות בלתי רגילה בתחום דיני העונשין בא לידי ביטוי גם בעובדה שקיימים מודלים שונים לאחריות פלילית המבוססת על הרשלנות. מטרת הרשימה היא להעלות שורות ראשוניות למודל של רשלנות, אך בטרם ניגש למשימה זו גופא - שתי הערות פתיחה. (א) על מעמדה של הרשלנות כצורת אחריות חריגה בתחום הפלילי, שבו צורת האחריות הרגילה מבחינת היסוד הנפשי היא המחשבה הפלילית; (ב) על ההבדל בין רשלנות בפלילים לבין רשלנות בנזיקין.