עבירת ההתפרצות - המשתנים המשפיעים על מידת האחידות בענישה

משפטים: כרך כב
יעל חסין ומרדכי קרמניצר

במאמר נבדקו המשתנים המשפיעים על האחידות בענישה בעבירת ההתפרצות, כשאוכלוסיית המחקר מתייחסת לעבריינים ראשונים בלבד. מכלל המשתנים הקיימים בתיק העבריין בבית המשפט (83 במספר), שלושה משתנים בלבד מבחינים, אבחנה סטטיסטית מובהקת, בין הטלת עונש מאסר לבין הטלת עונש מסוג אחר. משתנים אלה הם: מעצר לפני משפט: הצעת התובע לעונש; ערכאת השיפוט. לא נמצאו הבדלים עניניים העשויים להצדיק את העובדה שבמקצת מן התיקים הוטלו עונשי מאסר-בפועל, ובמרביתם — עונשים אחרים. ההשלכות הנובעות מהשפעתם של שלושת המשתנים שלעיל על הענישה ועל מידת האחידות שלה מועלות בדיון; כמו כן מוצעות המלצות שתכליתן הגברת האחידות בענישה.

מאמרים נוספים בתחום