האחריות הפלילית של התאגיד לאור דיני השותפות

משפטים: כרך א
יגאל שגיא

בעולם המשפט כיום מקובל כי תאגיד נושא באחריות פלילית. אחריות זו המוטלת על תאגיד הינה ישירה, רואים אותו כמבצע העבירה. ייחוס אחריות פלילית בפסק ישירה לתאגיד נעשה על פי העקרון שנקבע על ידי השופט Haldane בפסק הדיןLenard's Carrying Co. Ltd. v. Asiatic Petroleum Co. [1915] A.C. 705. לפי עקרון זה, שזכה לשם ״תורת האורגנים״, ישנם בעלי תפקידים מסוימים בחברה אשר את פעולותיהם רואים כפעולות החברה עצמה.

בין אנשי המשפט הפלילי, יש הרואים את היחסים בין התאגיד והאורגן המבצע את הפעולה המהווה עבירה למעשה, כיחסי שותפות פלילית. המלומד גלנוויל ויליאמס, בספרו ״המשפט הפלילי״, אומר:

"When a company convicted for the act of its servant or officer, that servant or officer can be convicted also, being cither a joint principal in the first degree, or on abettor according to the circumstances";

ובמקום אחר באותו ספר הוא אומר:

"If the words of the statute point to the company as the principal offender, the servant who does the physical act may be convicted of abbeting”.

גישה דומה הוצגה על ידי המלומד Allen, פרופסור למשפט באוניברסיטת שיקגו, בדין וחשבון שהגיש לאגודה הבין-לאומית למשפט פלילי. אלה הרואים את היחס בין התאאגיד והאורגן המבצע כיחסי שותפות פלילית מציעים שתי אפשרויות: לראות בשניהם מבצעים עיקריים, או, לראות בחברה מבצעת עיקרית ובאורגןהמבצע למעשה – מסייע בשעת עבירה. במשפט האנגלי ובמשפט האמריקאי אמנם נוהגים כך.

מטרתו של חיבור זה לברר באיזו מידה מתאים היחס הנידון לעקרונות המקובלים של שותפות פלילית.