מיזם משותף כהסדר כובל

משפטים: כרך כג
מרים מזרחי

מטרת המאמר לבחון את שולי הגדרת ״הסדר כובל״ בחוק ההגבלים העסקיים. המאמר מתמקד במיזם המשותף שההסכם בין צדדיו אינו כולל ״כבילה״ מפורשת וששאלת היותו הסדר כובל תלויה ביישום מבחן כלכלי. המבחן הכלכלי הוכנס להגדרת ״הסדר כובל״ בשנת 1988, ועניינו השפעת ההסדר על התחרות. מבחן זה טרם יושם בפסיקה בישראל, ובמאמר מוצעים שיקולים שיש בהם לסייע בהפעלתו. המאמר בוחן את הסכנה לתחרות הקיימת בכל שיתוף־פעולה עסקי ומצביע על פגיעתו האפשרית בתחרות, למרות כוונותיהם ה״טהורות״ של צדדי המיזם המשותף. סכנה אפשרית זו מובאת כרקע לפרשנות המוצעת במאמר להוראות המבחן הכלכלי. המאמר מצביע על חובת הנאמנות שבפקודת השותפויות וחובת תום־הלב שבקיום חוזים כגורמים שיש להתחשב בהם בבירור שאלת חלותו של החוק על מיזמים משותפים.