קבילות ראיות שהושגו בחו״ל בהאזנת־סתר (הערת פסיקה על ב״ש 82/83 מדינת ישראל נ׳ עליה פס׳׳ד לז(2) 738)

משפטים: כרך טז
אלי וילצ'יק

בב"ש 82/83 מדינת ישראל נ' עליה  פ"ד לז(2) 738, ערערה המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לעצור את המשיבה עד תום ההליכים נגדה. תוך כדי דיון בערעורה של המדינה עלו שתי שאלות בדיני ראיות. האחת, האם ניתן לבחון קבילותן של ראיות במסגרת הדיון בבקשה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים נגדו; והשנייה, האם ניתן לקבל כראיה במשפט הקלטה שנעשתה בחו"ל, בהאזנת-סתר, כאשר לכאורה היא לא נעשתה על-פי הכללים הקבועים בחוק האזנת סתר.

בפס"ד הדין השופט אלון השיב על השאלות האמורות, אולם לא הכריע בשאלה האם ראיה שהושגה בחו"ל, בניגוד לכללים של חוק האזנת-סתר תהא קבילה בבית המשפט הישראלי, לאור הוראת סעיף 13(א) לחוק האזנת-סתר הקובע, ש"דברים שנקלטו בדרך האזנת סתר, בניגוד להוראת חוק זה, לא יהיו קבילים כראיה בבית-המשפט". בהערה זו ננסה להשיב על שאלה זו תוך בחינת הדין הישראלי הפוזיטיבי ומטרות חוק האזנת-סתר.