סעיף 10א לפקודת הראיות: פרשנותו הראויה ופסיקתו של בית־ המשפט העליון

משפטים: כרך כא
אלכס שטיין

מאמר זה עוסק בחריג המרכזי לכלל הפוסל עדות שמיעה בתחום הפלילי: סעיף 10א לפקודת הראיות. שם המאמר, אשר מצביע על הקדשתו לפרשנותו הראויה של הסעיף מצד אחד ולפסיקתו של בית־המשפט העליון מצד שני, מרמז בבירור כי יש, לשיטתי, הבדלים של ממש בין שני הדברים הללו. הפירוש שניתן בפסיקה להוראותיו השונות של סעיף 10א איננו הפירוש שראוי היה לתתו. שיקוליו של בית־המשפט העליון אשר קדמו למסקנותיו הפרשניות בנוגע לסעיף דחקו את רגליהם של שיקולים אחרים, הנראים בעיני עדיפים ואף מכריעים.