פסיקה צבאית

משפטים: כרך טז
מרדכי קרמניצר

פרופ' מרדכי קרמניצר בוחן סוגיות שונות העולות בפסיקת בתי הדין הצבאיים, ובהן:

  • גרם מוות ברשלנות - קשר סיבתי (ע/ 170/84אל׳׳מ שוקן ואל׳׳מ מזור נ׳ התוצ״ר)
  • בדיקות לגילוי שימוש בסם מסוכן (חשיש) - (ע/232/84בוטובסקי ואח׳ נ' התוצ״ר)
  • דיני ראיות - אמרת נאשם כראיה נגד נאשמים אחרים (ע/ 100/85 התוצ״ר נ׳ רב״ט שמאי)
  • הגנה פרטית - הכנסה עצמית למצב (ע/200/85רב״ט שמואלביץ נ׳ התוצ״ר).
  • דיני ראיות בבית־משפט צבאי לפי תקנות ההגנה (שעת חרום), 1945 עבמ"צ 8/84 יונס נ' התוצ"ר)
  • תקנה 22(א) לתקנות התעבורה - דינו של תמרור מוסתר שלא ניתן לראותו ע"ת/103/85סגן קידש נ׳ התוצ״ר)