Pnina Lahav - Judgment in Jerusalem: Chief Justice Simon Agranat and the Zionist Century

משפטים: כרך ל
סיליה וסרשטיין פסברג

ספר זה הוא יחיד במינו בנופה של הספרות המשפטית הישראלית. זו פעם ראשונה, יש לנו סיפור חייו של שופט ישראלי, הקושר בין פועלו השיפוטי לרקעו המשפחתי, החינוכי והאידיאולוגי מחד ולסביבה החברתית, הפוליטית והאידיאולוגית שבה הוא שפט, מאידך. אולם יש בו עוד הרבה מעבר לכך, שכן באמצעות סיפור החיים, נפרסת לפנינו מפה אדירה של תולדות המשפט הישראלי, מפה שציוני הדרך וההצטלבויות שבה הם ציוני דרכה של המדינה ושל הציונות. הספר מעמיק את ההבנה המשפטית, מרחיב את הדמיון המשפטי, ומעשיר את הזיכרון המשפטי. הוא מעורר למחשבה על העשייה השיפוטית, ועוד יותר מכך - על ישראל ועל ציונות. על כן, פרסומו בתרגום עברי הוא אירוע מרגש בחיי המשפט הישראלי. שלא כרוב ספרי המשפט המתפרסמים, ספר זה ייקרא מתחילתו ועד סופו - לא בהכרח בהסכמה - אך בריתוק ובהנאה.