חברות סטטוטורית של בני־זוג במושבים (בעקבות החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס׳ 4) התשמ״ח–1988)

משפטים: כרך יט
סמדר אוטולנגי

אחת הבעיות במושבי העובדים עוד מימים ימימה היא חברותן של נשות החברים. בעיה זו העסיקה את בית־המשפט, את מחוקק־המשנה, ועתה — גם את הכנסת. האמנם הגיעה הבעיה לפתרונה בתיקון האחרון לפקודת האגודות השיתופיות? ברשימה זו נציג את הבעיה, נסקור בקצרה את המצב שקדם לתיקון הנוכחי, ולאחר־מכן ננתח את התיקון על היבטיו השונים.

מאמרים נוספים בתחום