חברות סטטוטורית של בני־זוג במושבים (בעקבות החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס׳ 4) התשמ״ח–1988)

משפטים: כרך יט
סמדר אוטולנגי

אחת הבעיות במושבי העובדים עוד מימים ימימה היא חברותן של נשות החברים. בעיה זו העסיקה את בית־המשפט, את מחוקק־המשנה, ועתה — גם את הכנסת. האמנם הגיעה הבעיה לפתרונה בתיקון האחרון לפקודת האגודות השיתופיות? ברשימה זו נציג את הבעיה, נסקור בקצרה את המצב שקדם לתיקון הנוכחי, ולאחר־מכן ננתח את התיקון על היבטיו השונים.