תרמית על השוק - גבולות האחריות המשפטית בגין מצגי-שוא בשוק המשני

משפטים: כרך כז
עמרי ידלין

מאמר זה עוסק בסיכון המשפטי לו חשוף מי שמפרסם לציבור מידע אשר יש בו כדי להשפיע על המחיר בו נסחרים ניירות-ערך בשוק המשני. המאמר מציע את הנחת השוק היעיל כמודל פרשני לחוק ניירות-ערך ומדגים כיצד מודל זה מוביל למסקנה שהאחריות הפלילית בגין פרסומים מטעים כאלה קמה אך ורק כאשר המפרסם פעל מתוך כוונת תרמית. באופן דומה שוללת הנחת השוק היעיל את עילת התביעה הנזיקית מסוחרים בשוק המשני אשר ספגו הפסדים כתוצאה מפרסומים מטעים כאלה. המאמר מצביע על שיקולי מדיניות התומכים בפרשנות זו של הדין המצוי, ומיישם את המודל הפרשני ואת שיקולי המדיניות הללו על עילות התביעה האזרחיות של חוק ניירות-ערך.