הבטחה, השתק ותום-לב

משפטים: כרך טז
גבריאלה שלו

מטרתו של מאמר ה היא להאיר את תורת ההשתק מכוח הבטחה, כפי התפתחותה המרשימה במשפט האמריקני, ולעמתה עם עקרון תום-הלב במשפטנו. אולם מכיוון שלא ניתן להגיע לתורת ההשתק האמריקנית לא דרך אמה-הורתה - תורת ההשתק האנגלית - נפתח מאמר זה בדיון כללי בתורת ההשתק, מהותה ומקורותיה. 

כדי ליתן תשובה לשאלת תחולתו של עקרון ההשתק במשפטנו, יש לערוך שלושה חיתוכים. 
הראשון, בין סוגי ההשתק השונים, וביתר דיוק: בין ההשתק על ידי מצב (או התנהגות) ובין השתק מכוח הבטחה. 
השני, בין הגישות השונות של הדין האנגלי והדין האמריקני להשתק מן הסוג האחרון, הוא ההשתק מכוח הבטחה. 
השלישי, בין הדיון בסוגיית ההשתק בטרם חוק החוזים הכללי ובים הדיון בסוגיה לאחר חוק זה.

עריכת חיתוכים אלה והצלבת ההבחנות הנובעות מהן, מאפשרות בחינה ביקורתית של שאלת תחולתו של עקרון ההשתק במשפטנו. לאחריה נגיע אל היכד הסופי של המאמר - השוואת הדין האמריקני בסוגיית ההבטחה עם עקרון תום-הלב במשפטנו.