שוד בנסיבות מחמירות

משפטים: כרך טז
אייל רוזובסקי

סעיף 402 לחוק העונשין, תשל״ז-1977, המגדיר את עבירת השוד, משתמש פעמיים בביטוי מעשה אלימות כלפי גופו של אדם. השימוש הראשון נעשה בסעיף קטן(א) המגדיר את עבירת השוד וקובע עונש של ארבע־עשרה שנות מאסר בגין עבירה זו. השימוש השני נעשה בסעיף קטן(ב) המפרט את הנסיבות, שבגינן ייחשב שוד כמוחמר, ושבעטיין העונש הצפוי הוא עשרים שנות מאסר.

לאור ניסוחו של סעיף 402, נשאלת השאלה מתי ייחשב אדם, שבשעת גניבה הפעיל אלימות כלפי גופו של הקורבן, כחייב בשוד רגיל לפי סעיף 402(א) ומתי ייחשב מעשהו הנ״ל שוד בנסיבות מחמירות לפי סעיף 402(ב)?